Search form

Jɔ̌n 10

Yesu atɛ́m nɛkay ɛ̌ti mbabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n anɛ tɛtɛp

1Yesu arɛm bɛ, “Tɛtɛ̌tɛp, mmǔ anɛ ápú fʉɛ́t ndǔ nnyǔbha ánchwe ndǔ nkwɔ bághɔ́ŋɔmɛ́n, kɛ ǎko chí ɛbhak ɛ́chák anchwe amɛm, chí ngɛ́p. Mbák ɛ́pú nɔ, chí ngɛ́bhɛ́ ntantaŋ. 2Kɛ anɛ áfʉɛ̀t ndǔ nyǔbhá, chí mbabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n. 3Mbabhɛri nnyǔbha, ǎnɛ̀nɛ nyǔbhá ntá yi. Bághɔ́ŋɔ́mɛn árɨŋɨ ɛyɔŋ ɛyi. Ǎbhɨŋɨ yɔ́ ndǔ manyɛ́n ayap, ansɔt yɔ́ amfu nɛ yɔ. 4Nɛ ánáŋ ántɛ́n yɔ́ ankɛm nɛfí, ǎrɔ́ŋ ambɨ, yɔ́ ánkoŋo nɔkɔ ansɛm, mbɔnyunɛ árɨ́ŋɨ́ ɛyɔŋ ɛyi. 5Ápú koŋo kɛnkɔ̌ mmu. Ǎbʉɛ̀ yi bʉɛ, mbɔnyunɛ ábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛyɔŋ ɛyi.” 6Yesu atɛ́m bo Israɛl nɛkay ɛnɛn, kɛ bɔ́ kɛjwimɛm ndǔ ntí nɛkay.

Yesu kɛ áchi Ɛrɨ́tí Mbabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n

7Ɛkʉ, Yesu apɛt aghati bhɔ bɛ, “Tɛtɛ̌tɛp, mɛ kɛ nchí nyǔbhá bághɔ́ŋɔmɛ́n. 8Bǒ mankɛm abhɛn bayambɨ bátwɔ́ kɛ mɛ̌twɔ̀, chí baghɛ́p nɛ baghɛ́p bataŋ bataŋ. Baghɔŋɔmɛn ábhɨ́kɨ́ ghók bhɔ. 9Mɛ kɛ nchí mbǐnywɔp. Mmu anɛ áfʉɛ̀t ntá ya kɛ anchwe, ɛnyɨŋ ɛ́pú tɔk yi. Ǎchwè, amfú mbɔ ɛnyǔ yi ákɔ́ŋɔ́, ambɔ́ŋ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi áyàŋ. 10Ngɛ́p ǎtwɔ̀ chí bɛ́ghɛp aghɛ́p, bɛ́wáy, nɛ bɛ́chɔ́ŋti. Ntwɔ bɛ́ bo mámbɔ́ŋ nɛpɛ́m nɛ bɛ́ mámbɔ́ŋ nɔ nɛ́njwí pɔɔt nɛ áfɔ́k ankɛm.

11“Mɛ kɛ nchí ɛrɨ́tí mbabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n. Ɛrɨ́tí mbabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n ǎchyɛ̀ nɛpɛ́m ɛni ɛ̌ti bághɔ́ŋɔmɛ́n ayi. 12Mmǔ anɛ básɔ́rɛ́ ndǔ bɛtɨk bɛ ámbábhɛ́rí nɔ́kɔ́ bághɔ́ŋɔmɛ́n ɛnɛ́ yi ápú mbabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n nɛ yɔ apu ayi, ǎghɔ nkwɔ ndu átwɔ̀ andɔ bághɔ́ŋɔmɛ́n ambʉɛ́, nkwɔ ankɛ́m mbɔk, nɛ antak achak. 13Ǎbʉɛ́ mbɔnyunɛ achí chí mǔbɛtɨk, nɛ ápú fyɛ́ ntí nɛ bághɔ́ŋɔmɛ́n. 14Mmɛ kɛ nchí ɛrɨ́tɨ́ Mbabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n. Ndɨ́ŋɨ́ bághɔ́ŋɔmɛ́n aya, nɛ bághɔ́ŋɔmɛ́n aya árɨŋɨ mɛ, 15nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ Ɛtaya árɨ́ŋɨ́ mɛ, mɛ ndɨ́ŋɨ́ Ɛtaya. Nɛ nchí chyɛ nɛpɛ́m ɛnɛ ɛ̌ti bághɔ́ŋɔmɛ́n. 16Mbɔ̌ŋ bághɔ́ŋɔmɛ́n áchák anɛ́ ápú ndǔ nkwɔ bághɔ́ŋɔmɛ́n anɛ. Mbɔŋ bɛ́sɔt yɔ́ nkwɔ, ntwɔ́ nɛ yɔ, bɛ́ ánchɛ́m mmʉɛt nɛ anɛ́fú. Chɔŋ ánkoŋo ɛyɔŋ ɛya. Ɛnkʉ yɔ́ ankɛm ámbak ndǔ nkwɔ́ ámɔt anɛ́ ábhɔ́ŋɔ́ mbabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n amɔt. 17Ɛtaya akɔŋ mɛ mbɔnyunɛ nchí chyɛ nɛpɛ́m ɛna bɛ mpɛt mbɔŋ nɔ. 18Yɛ̌ mmu apú anɛ ásɔ̀t nɛpɛ́m ɛna ntá ya. Mɛmbɔ̌ŋ kɛ nchí chyɛ nɛpɛ́m ɛna. Mbɔ̌ŋ bɛtaŋ bɛ́chyɛ nɔ, nɛ mbɔ̌ŋ bɛtaŋ bɛ́pɛ́t bɛbhɔŋ nɔ. Ɛnɛ, chí ɛnyɨŋ ɛnɛ́ Ɛtaya ághátí mɛ nkʉ.”

19Bɛyɔŋ ɛbhɛn bɛ́kʉ ákɔrɛ ápɛt ákwɛ́n nɛntɨ bo Israɛl. 20Bɛyǎ bhap báré rɛm bɛ, “Ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́sɔ̀ŋɔri yi! Ǎbhokori! Ndaká yí bǎté, bǎghòk ɛnyɨŋ yi árɛ̀m?” 21Kɛ báchák báré rɛm chi bɛ, “Puyɛ̌ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mmu anɛ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́sɔ̀ŋɔri yi akwáy bɛrɛm nɛ. Ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́kwày bɛ́kʉ nnɛ́mámɨ́k ángɔ́ mbaŋ-á?”

Bo Israɛl bábyak Yesu

22Mpok aghaka anɛ bo Israɛl mányìɛ ɛpa ɛnɛ bátɨ̀k ndu mánɨ́kɨ́mʉɛt báfyɛ́ ɛkɛrákap ɛnɛ Yerúsalɛm awɔ Mandɛm. 23Mbaŋ are kwɛn, Yesu arɔk ɛkɛrákap Mandɛm, are kɔ ndu mɔ́kɛt mambarɛnkók anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ́ mɔ́kɛt mambarɛnkók Sólomon. 24Bo Israɛl bárɔ́k, bákáp yi, bábhó bɛbhɛp yi bɛ, “Chɔŋ ɔ́ndɔ sɛ́noŋ ɛntat ná kɛ ɔ́ngati bhɛsɛ mbák wɔ kɛ ɔ́chí Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò. Mbák wɔ kɛ ɔchí Mpɛmɛ, ghatí bhɛsɛ́ kpoŋoroŋ.” 25Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Nnáŋ ngáti bhe, kɛ bǎbhɨ́kɨ́ noko. Bɛtɨk ɛbhɛn mɛ̌kʉ̀ ndǔ nnyɛ́n Ɛtaya bɛ́tɔ̀ŋ be ɛnyǔ mmu nchí. 26Yɛ̌ nɔ, bǎpú noko mbɔnyunɛ bǎpú ndǔ nkwɔ́ bághɔ́ŋɔmɛ́n aya. 27Bághɔ́ŋɔ́mɛn aya ághòk ɛyɔŋ ɛya. Ndɨ́ŋɨ́ yɔ́, nɛ yɔ ákòŋo mɛ. 28Nɛ nchí chyɛ yɔ́ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti. Ápú gú ánɛ́m. Mmu apú anɛ ákwày bɛ́fɛrɛ yɔ́ amɔ́ya. 29Ɛtaya mmu áchyɛ́ mɛ yɔ, achá bo mankɛm. Nɛ mmu apú kwáy bɛfɛrɛ yɔ ndu amɔ yi. 30Mɛ nɛ Ɛtaya sɛ́chí mmu amɔt.”

31Yesu árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, bo Israɛl bápɛt bábho bɛbwɔpti batay ndu bɛtɛmti yi nɛ yɔ́ mángwáy. 32Yesu arɛm bɛ, “Ntɔ̌ŋ be bɛyǎ bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ ɛbhɛn nkʉ́ ndǔ nnyɛ́n Ɛtaya. Ndu mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm, ɛnɛ́ ɛ́kʉ́ bǎyaŋ bɛway mɛ nɛ batay chí ɛnɛ́?” 33Bo Israɛl bákɛ́mɛ yi bɛ, “Sɛ́pú yaŋ bɛ́wáy wɔ nɛ batay ɛ̌ti ɛrɨ́tí ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́kʉ́, kɛ ɛ̌ti ɔ́rɛ̀m bɛ ɔchí Mandɛm yɛ̌ndu ɔ́chí nkwǎŋwaŋ.” 34Yesu akɛmɛ bɔ́ bɛ, “Pú básɨŋ amɛm ɛkáti bɛbhé ɛyɛka bɛ Mandɛm arɛm bɛ, ‘Mɛ ndɛm bɛ́ bǎchí bɔmandɛm’? 35Sɛ́rɨ́ŋɨ́ bɛ́ ɛnyɨŋ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m ɛ́pú kway bɛwupsi ɛnyu. Mbák Mandɛm abhɨŋɨ nyaka bo abhɛn bághòk ɛyɔŋ ɛyi bɛ bɔmandɛm, 36ná bǎkway bɛrɛm bɛ mɛ̌rɛ̀m bɛ nchí Mandɛm ndǔ ndɛ́mɛ́ bɛ nchí Mmɔ Mandɛm, mmu yi áyábhɛ́ átó fá amɨk? 37Mbák mpú kʉ chi bɛtɨk Ɛtaya, bǎkɛ́ noko mɛ. 38Kɛ mbák mɛ̌kʉ̀ chí bɛtɨk Ɛtaya, yɛ̌ndu bǎbhɨ́kɨ́ noko mɛ, nokó ká ɛnyɨŋ ɛnɛ́ bɛtɨk ɛbhɛ́n mɛ́kʉ̀ bɛ́ghàti bhe. Chɔŋ ɛyɔ ɛ́nkwak mǎndɨŋɨ, nɛ mǎnjwimɛm bɛ́ Ɛtaya achi babhat nɛ mɛ, nɛ mɛ nchí babhat nɛ Ɛtaya.” 39Bápɛt babho bɛyaŋ mbi ndu bɛkɛm yi, afori bɔ́ amɔ arɔk ɛbhakayi.

40Apɛtnsɛm ɛbhě manyu Jɔ́dan, ndǔ nɛbhʉɛt anɛ Jɔ̌n ájwìti nyaka bho, abhak arɛ́. 41Bɛyǎ bo bárɔ́k ntá yi mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Jɔ̌n ábhɨ́kɨ́ kʉ yɛ̌nyɨŋɨ́ maknkay ɛ́mɔt, kɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ́mɛ́ ɛ̌ti mmǔ anɛ ɛ́chí tɛtɛp.” 42Bɛyǎ bo mánóko Yesu ɛbhak ɛyɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index