Search form

Jɔ̌n 10:1

Yesu atɛ́m nɛkay ɛ̌ti mbabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n anɛ tɛtɛp

1Yesu arɛm bɛ, “Tɛtɛ̌tɛp, mmǔ anɛ ápú fʉɛ́t ndǔ nnyǔbha ánchwe ndǔ nkwɔ bághɔ́ŋɔmɛ́n, kɛ ǎko chí ɛbhak ɛ́chák anchwe amɛm, chí ngɛ́p. Mbák ɛ́pú nɔ, chí ngɛ́bhɛ́ ntantaŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index