Search form

Jɔ̌n 10:10

10Ngɛ́p ǎtwɔ̀ chí bɛ́ghɛp aghɛ́p, bɛ́wáy, nɛ bɛ́chɔ́ŋti. Ntwɔ bɛ́ bo mámbɔ́ŋ nɛpɛ́m nɛ bɛ́ mámbɔ́ŋ nɔ nɛ́njwí pɔɔt nɛ áfɔ́k ankɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index