Search form

Jɔ̌n 10:11

11“Mɛ kɛ nchí ɛrɨ́tí mbabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n. Ɛrɨ́tí mbabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n ǎchyɛ̀ nɛpɛ́m ɛni ɛ̌ti bághɔ́ŋɔmɛ́n ayi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index