Search form

Jɔ̌n 10:12

12Mmǔ anɛ básɔ́rɛ́ ndǔ bɛtɨk bɛ ámbábhɛ́rí nɔ́kɔ́ bághɔ́ŋɔmɛ́n ɛnɛ́ yi ápú mbabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n nɛ yɔ apu ayi, ǎghɔ nkwɔ ndu átwɔ̀ andɔ bághɔ́ŋɔmɛ́n ambʉɛ́, nkwɔ ankɛ́m mbɔk, nɛ antak achak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index