Search form

Jɔ̌n 10:13

13Ǎbʉɛ́ mbɔnyunɛ achí chí mǔbɛtɨk, nɛ ápú fyɛ́ ntí nɛ bághɔ́ŋɔmɛ́n.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index