Search form

Jɔ̌n 10:14

14Mmɛ kɛ nchí ɛrɨ́tɨ́ Mbabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n. Ndɨ́ŋɨ́ bághɔ́ŋɔmɛ́n aya, nɛ bághɔ́ŋɔmɛ́n aya árɨŋɨ mɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index