Search form

Jɔ̌n 10:15

15nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ Ɛtaya árɨ́ŋɨ́ mɛ, mɛ ndɨ́ŋɨ́ Ɛtaya. Nɛ nchí chyɛ nɛpɛ́m ɛnɛ ɛ̌ti bághɔ́ŋɔmɛ́n.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index