Search form

Jɔ̌n 10:16

16Mbɔ̌ŋ bághɔ́ŋɔmɛ́n áchák anɛ́ ápú ndǔ nkwɔ bághɔ́ŋɔmɛ́n anɛ. Mbɔŋ bɛ́sɔt yɔ́ nkwɔ, ntwɔ́ nɛ yɔ, bɛ́ ánchɛ́m mmʉɛt nɛ anɛ́fú. Chɔŋ ánkoŋo ɛyɔŋ ɛya. Ɛnkʉ yɔ́ ankɛm ámbak ndǔ nkwɔ́ ámɔt anɛ́ ábhɔ́ŋɔ́ mbabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n amɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index