Search form

Jɔ̌n 10:18

18Yɛ̌ mmu apú anɛ ásɔ̀t nɛpɛ́m ɛna ntá ya. Mɛmbɔ̌ŋ kɛ nchí chyɛ nɛpɛ́m ɛna. Mbɔ̌ŋ bɛtaŋ bɛ́chyɛ nɔ, nɛ mbɔ̌ŋ bɛtaŋ bɛ́pɛ́t bɛbhɔŋ nɔ. Ɛnɛ, chí ɛnyɨŋ ɛnɛ́ Ɛtaya ághátí mɛ nkʉ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index