Search form

Jɔ̌n 10:19

19Bɛyɔŋ ɛbhɛn bɛ́kʉ ákɔrɛ ápɛt ákwɛ́n nɛntɨ bo Israɛl.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index