Search form

Jɔ̌n 10:2

2Kɛ anɛ áfʉɛ̀t ndǔ nyǔbhá, chí mbabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index