Search form

Jɔ̌n 10:20

20Bɛyǎ bhap báré rɛm bɛ, “Ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́sɔ̀ŋɔri yi! Ǎbhokori! Ndaká yí bǎté, bǎghòk ɛnyɨŋ yi árɛ̀m?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index