Search form

Jɔ̌n 10:21

21Kɛ báchák báré rɛm chi bɛ, “Puyɛ̌ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mmu anɛ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́sɔ̀ŋɔri yi akwáy bɛrɛm nɛ. Ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́kwày bɛ́kʉ nnɛ́mámɨ́k ángɔ́ mbaŋ-á?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index