Search form

Jɔ̌n 10:22

Bo Israɛl bábyak Yesu

22Mpok aghaka anɛ bo Israɛl mányìɛ ɛpa ɛnɛ bátɨ̀k ndu mánɨ́kɨ́mʉɛt báfyɛ́ ɛkɛrákap ɛnɛ Yerúsalɛm awɔ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index