Search form

Jɔ̌n 10:24

24Bo Israɛl bárɔ́k, bákáp yi, bábhó bɛbhɛp yi bɛ, “Chɔŋ ɔ́ndɔ sɛ́noŋ ɛntat ná kɛ ɔ́ngati bhɛsɛ mbák wɔ kɛ ɔ́chí Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò. Mbák wɔ kɛ ɔchí Mpɛmɛ, ghatí bhɛsɛ́ kpoŋoroŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index