Search form

Jɔ̌n 10:25

25Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Nnáŋ ngáti bhe, kɛ bǎbhɨ́kɨ́ noko. Bɛtɨk ɛbhɛn mɛ̌kʉ̀ ndǔ nnyɛ́n Ɛtaya bɛ́tɔ̀ŋ be ɛnyǔ mmu nchí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index