Search form

Jɔ̌n 10:26

26Yɛ̌ nɔ, bǎpú noko mbɔnyunɛ bǎpú ndǔ nkwɔ́ bághɔ́ŋɔmɛ́n aya.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index