Search form

Jɔ̌n 10:27

27Bághɔ́ŋɔ́mɛn aya ághòk ɛyɔŋ ɛya. Ndɨ́ŋɨ́ yɔ́, nɛ yɔ ákòŋo mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index