Search form

Jɔ̌n 10:28

28Nɛ nchí chyɛ yɔ́ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti. Ápú gú ánɛ́m. Mmu apú anɛ ákwày bɛ́fɛrɛ yɔ́ amɔ́ya.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index