Search form

Jɔ̌n 10:29

29Ɛtaya mmu áchyɛ́ mɛ yɔ, achá bo mankɛm. Nɛ mmu apú kwáy bɛfɛrɛ yɔ ndu amɔ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index