Search form

Jɔ̌n 10:3

3Mbabhɛri nnyǔbha, ǎnɛ̀nɛ nyǔbhá ntá yi. Bághɔ́ŋɔ́mɛn árɨŋɨ ɛyɔŋ ɛyi. Ǎbhɨŋɨ yɔ́ ndǔ manyɛ́n ayap, ansɔt yɔ́ amfu nɛ yɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index