Search form

Jɔ̌n 10:31

31Yesu árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, bo Israɛl bápɛt bábho bɛbwɔpti batay ndu bɛtɛmti yi nɛ yɔ́ mángwáy.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index