Search form

Jɔ̌n 10:32

32Yesu arɛm bɛ, “Ntɔ̌ŋ be bɛyǎ bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ ɛbhɛn nkʉ́ ndǔ nnyɛ́n Ɛtaya. Ndu mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛnkɛm, ɛnɛ́ ɛ́kʉ́ bǎyaŋ bɛway mɛ nɛ batay chí ɛnɛ́?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index