Search form

Jɔ̌n 10:33

33Bo Israɛl bákɛ́mɛ yi bɛ, “Sɛ́pú yaŋ bɛ́wáy wɔ nɛ batay ɛ̌ti ɛrɨ́tí ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́kʉ́, kɛ ɛ̌ti ɔ́rɛ̀m bɛ ɔchí Mandɛm yɛ̌ndu ɔ́chí nkwǎŋwaŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index