Search form

Jɔ̌n 10:34

34Yesu akɛmɛ bɔ́ bɛ, “Pú básɨŋ amɛm ɛkáti bɛbhé ɛyɛka bɛ Mandɛm arɛm bɛ, ‘Mɛ ndɛm bɛ́ bǎchí bɔmandɛm’?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index