Search form

Jɔ̌n 10:35

35Sɛ́rɨ́ŋɨ́ bɛ́ ɛnyɨŋ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m ɛ́pú kway bɛwupsi ɛnyu. Mbák Mandɛm abhɨŋɨ nyaka bo abhɛn bághòk ɛyɔŋ ɛyi bɛ bɔmandɛm,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index