Search form

Jɔ̌n 10:36

36ná bǎkway bɛrɛm bɛ mɛ̌rɛ̀m bɛ nchí Mandɛm ndǔ ndɛ́mɛ́ bɛ nchí Mmɔ Mandɛm, mmu yi áyábhɛ́ átó fá amɨk?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index