Search form

Jɔ̌n 10:37

37Mbák mpú kʉ chi bɛtɨk Ɛtaya, bǎkɛ́ noko mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index