Search form

Jɔ̌n 10:38

38Kɛ mbák mɛ̌kʉ̀ chí bɛtɨk Ɛtaya, yɛ̌ndu bǎbhɨ́kɨ́ noko mɛ, nokó ká ɛnyɨŋ ɛnɛ́ bɛtɨk ɛbhɛ́n mɛ́kʉ̀ bɛ́ghàti bhe. Chɔŋ ɛyɔ ɛ́nkwak mǎndɨŋɨ, nɛ mǎnjwimɛm bɛ́ Ɛtaya achi babhat nɛ mɛ, nɛ mɛ nchí babhat nɛ Ɛtaya.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index