Search form

Jɔ̌n 10:4

4Nɛ ánáŋ ántɛ́n yɔ́ ankɛm nɛfí, ǎrɔ́ŋ ambɨ, yɔ́ ánkoŋo nɔkɔ ansɛm, mbɔnyunɛ árɨ́ŋɨ́ ɛyɔŋ ɛyi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index