Search form

Jɔ̌n 10:40

40Apɛtnsɛm ɛbhě manyu Jɔ́dan, ndǔ nɛbhʉɛt anɛ Jɔ̌n ájwìti nyaka bho, abhak arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index