Search form

Jɔ̌n 10:41

41Bɛyǎ bo bárɔ́k ntá yi mándɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Jɔ̌n ábhɨ́kɨ́ kʉ yɛ̌nyɨŋɨ́ maknkay ɛ́mɔt, kɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ́mɛ́ ɛ̌ti mmǔ anɛ ɛ́chí tɛtɛp.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index