Search form

Jɔ̌n 10:5

5Ápú koŋo kɛnkɔ̌ mmu. Ǎbʉɛ̀ yi bʉɛ, mbɔnyunɛ ábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛyɔŋ ɛyi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index