Search form

Jɔ̌n 10:6

6Yesu atɛ́m bo Israɛl nɛkay ɛnɛn, kɛ bɔ́ kɛjwimɛm ndǔ ntí nɛkay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index