Search form

Jɔ̌n 10:7

Yesu kɛ áchi Ɛrɨ́tí Mbabhɛri bághɔ́ŋɔmɛ́n

7Ɛkʉ, Yesu apɛt aghati bhɔ bɛ, “Tɛtɛ̌tɛp, mɛ kɛ nchí nyǔbhá bághɔ́ŋɔmɛ́n.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index