Search form

Jɔ̌n 10:9

9Mɛ kɛ nchí mbǐnywɔp. Mmu anɛ áfʉɛ̀t ntá ya kɛ anchwe, ɛnyɨŋ ɛ́pú tɔk yi. Ǎchwè, amfú mbɔ ɛnyǔ yi ákɔ́ŋɔ́, ambɔ́ŋ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi áyàŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index