Search form

Jɔ̌n 11

Nɛwú Lásárɔs

1Mmǔ amɔt achi nyaka ɛtɔk Bɛ́tani, anɛ áká nnyɛ́n bɛ Lásárɔs. Akwɛ́n nɛme. Bɛ́tani abhak ɛtɔk ɛnɛ María nɛ mɔ́mayi Matá báchɔ̀kɔ. 2María wu, kɛ áwáti nyaka bɛkak Yesu Acha nɛ bawɛrɛ́riɛp, are tɛsɛ nɛ ɛmɛnɛ́ntí yi. Yi kɛ mɔ́mayi Lásárɔs akwɛnɛ nyaka nɛme. 3Ɛ́kʉ́ bɔ̌mayi bátó ɛyɔŋ ntá Yesu Acha bɛ, “Acha, mmʉɛrɛ ywɛ anɛ ɔ́kɔ́ŋɔ́ ǎme.” 4Yesu ághókó nɔ́kɔ́ ntó ɛnɛn arɛm bɛ, “Nɛme ɛnɛ́n nɛ́pú nɛmě nɛwú, nɛ́chí chí bɛ́kʉ bo mángɔ́ bɛtaŋ Mandɛm. Nɛ́twɔ chí bɛ nɛ́mbák ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́kʉ̀ bo mángɔ́ bɛ Mmɔ Mandɛm abhɔŋ bɛtaŋ.”

5Yesu akɔŋ nyaka Matá nɛ bɔ̌mayi María nɛ Lásárɔs tontó. 6Yɛ̌ nɔ, mpok yi ághókó bɛ́ Lásárɔs ǎme, achɔkɔ ɛbhak ɛnɛ yi achi ndǔ manywɔp apay. 7Manywɔp yɔ apay áfʉ́ɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́, arɛm ntá bakoŋo bhi bɛ, “Sɛ́mpɛ́tnsɛm atú Judɛ́ya.” 8Bakoŋo bhi bárɛm bɛ, “Ntɔŋ, ɛ́bhɨ́kɨ́ re tat ɛnɛ bǒ batí Israɛl báyàŋ bɛ́tɛmti wɔ nɛ batay mángwáy, ɔbhɛ́ ɔ̌pɛtnsɛm arɛ́?” 9Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Pú maŋɔkɔ́ nywɔp áchi byo nɛ apay bɛ́bho beti bɛ́gháka beku? Mmu anɛ ákɔ̀ nɛ ngósí, apú chɨŋti nɛkwɛn mbɔnyunɛ ǎghɔ̀ ɛrɔ́ŋɔ́ mmɨk. 10Kɛ mmu anɛ ákɔ̀ nɛ bɛti ǎchɨ̀ŋti ankwɛn mbɔnyunɛ mbaŋ apu ghɔ.” 11Yesu átɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɛkay ɛnɛn, aghati yɛ bhɔ bɛ, “Mmʉɛrɛ ywɛsɛ Lásárɔs akwɛn kɛnɔ́, kɛ nchí rɔŋ mɛ́ŋɛ́mɛ yi ndǔ kɛnɔ́.” 12Bakoŋo bhi bárɛm bɛ, “Acha, mbák ǎbhʉ̀rɛ kɛnɔ́, chɔŋ aŋɛmɛ, ambak sayri.” 13Kɛnɔ́ ɛkɛn Yesu árɛ́mɛ́ nyaka bɛ Lásárɔs ǎbhʉrɛ kɛbhak chi nɛwú kɛ bákáysi bɛ Yesu arɛm chi bɛ Lásárɔs ábhʉ̀rɛ kɛnɔ́ mbɔ́ŋ. 14Ɛ́kʉ́, yɛ Yesu aghati bhɔ kpoŋoroŋ bɛ, “Lásárɔs agu, 15nɛ ɛ̌ti yɛka, mbɔ̌ŋ maŋák bɛ mpú arɛ́ mbɔnyunɛ ɛfakari chi bɛ be mǎnókó. Sɛ́ndɔ́k sɛ́ngɔ́ yi.” 16Tɔmás anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Ɛfák, arɛm ntá batɨ bakoŋo Yesu abhɛ́nɛ́fú bɛ, “Sɛ́ndɔ́k ká nkwɔ bɛ Yɛ̌ chí nɛwú, sɛ́ngú nɛ yi.”

Yesu kɛ ákʉ̀ bawú mámpɛ́tnsɛm ndǔ nɛpɛ́m

17Yesu ágháká nɔ́kɔ́ Bɛ́tani, arɛ́, aghɔ́ bɛ́ mǎnáŋ bábhɛ́mɛ Lásárɔs kpát ɛfʉɛt manywɔp anwi. 18Bɛ́fu Bɛ́tani bɛ́gháka Yerúsalɛm achi nyaka mbɔ nɛkɔ̌ bɔkilomɛta babay nɛ ɛbhɔk, 19nɛ bɛyǎ bo Israɛl bárɔ́k bɛ́wáka nɛ Matá nɛ María ndǔ nɛwú mɔ́mayap. 20Matá ághókó nɔ́kɔ́ bɛ́ Yesu ǎtwɔ̀, afú, arɔk atɛmɛri yi ɛnɛ́ María árɔ́bhɛ́ anywɔ́p. 21Matá ághɔ́ nɔ́kɔ́ Yesu, arɛm bɛ, “Acha, mbɔ ɔchí fá, mbʉ mɔ́maya abhɨkɨ gu! 22Kɛ ndɨ́ŋɨ́ bɛ yɛ̌ chí nɛ́nɛ, yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́bhɛ́bhɛ́ Mandɛm ǎchyɛ.” 23Yesu aghati Matá bɛ, “Chɔŋ mɔ́mayɛ ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.” 24Matá arɛm bɛ, “Ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ chɔŋ ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m ɛwak ɛnɛ bawú mankɛm bápɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m, ndǔ ngwɛnti mmɨk.” 25Yesu arɛm bɛ, “Mɛ kɛ nchí kʉ bawú mampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m, mámbak nɛpɛ́m. Mmu anɛ ánókó mɛ, yɛ̌ angú gú, chɔŋ ampɛt ambak nɛpɛ́m. 26Nɛ yɛ̌ agha anɛ áchí nɛpɛ́m, anoko mɛ, apú gú wáwák. Matá, ɔnókó bɛyɔŋ ɛbhɛn?” 27Matá akɛmɛ bɛ, “Acha, nnókó. Nnókó bɛ́ ɔchí Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, Mmɔ Mandɛm anɛ ábhɔ́ŋɔ́ nyaka bɛ́twɔ fá amɨk.”

Yesu are di kɛbhɔ

28Matá árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, arɔk abhɨŋɨ mɔ́mayi María, aghati yí ndǔ ɛyu bɛ, “Ntɔŋ atwɔ, nɛ ǎyáŋ bɛghɔ wɔ́.” 29María ághókó nɔ́kɔ́ nɔ́, afate, áyák arɔk ntá Yesu. 30Yesu abhɨ́kɨ́ re ghaka nyaka ɛtɔk, abhak chí ndǔ nɛbhʉɛt anɛ Matá atɛmɛri yi. 31Bo Israɛl abhɛn báchí anywɔ́p nɛ María báwaka nɛ yi, bághɔ́ nɔ́kɔ́ ndǔ yi afate áyák áfú nɛfí, bákóŋo yi nɛ nkaysi bɛ ǎrɔ̀ŋ ndǔ nnɛm bɛdi kɛbhɔ arɛ. 32María arɔk nɛbhʉɛt anɛ Yesu achi. Nɛghɔ́ yí ághɔ́ Yesu, akwɛ́n yi bɛkak abho bɛrɛm bɛ, “Acha, mbɔ ɔchí fá, mbʉ́ mɔ́maya abhɨ́kɨ́ gú!” 33Yesu ághɔ́ nɔ́kɔ́ ndǔ María ádì nɛ bo Israɛl abhɛn bátwɔ́ bɛ́wáka nɛ yi bádì nkwɔ, ɛ́tɔ́k yi tɛ antɨ, ntínso nɛ́kɛ́m yi. 34Abhɛ́p bhɔ́ bɛ, “Bábhɛ́mɛ́ yi fá?” Bákɛmɛ yi bɛ, “Acha, twɔ́ ghɔ́.” 35Yesu adi. 36Ɛ́kʉ́ bo Israɛl bhɔ bábhó bɛrɛm nɛ batɨ bɛ, “Akɔŋ nyaka Lásárɔs achá! Ghɔ ndu áré di.” 37Kɛ mbɔk ɛyap báré rɛm chi bɛ, “Yi mmu ákʉ́ nnɛ́mámɨ́k ǎghɔ mbaŋ, apú kwáy nyaka bɛkʉ bɛ Lásárɔs ákɛ́ gú?”

Yesu akʉ Lásárɔs apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m

38Ɛ́pɛ́t ɛtɔk Yesu tontó, afa, arɔk ndǔ nnɛm. Nnɛm ɛnɔ nɛ́bhak chi mbok anɛ achi ndǔ sɛtárɛ́bhɛ́. Mánaŋ básɔt nyaka ntay nɛgho bákúti nyǔnɛm. 39Yesu aghati yɛ bo abhɛn bachi arɛ bɛ, “Bɨŋɨrí ká ntay ɛnɔ fɛrɛ́.” Kɛ Matá, manɔ ngú arɛm bɛ, “Acha, ɛriɛp ɛ́ya chɔŋ ɛncha. Ɛ́kʉ manywɔp anwi ɛchɔŋ ɛnɛ́ bábhɛ́mɛ́ yi!” 40Yesu aghati Matá bɛ, “Matá, pú ngátí wɔ́ bɛ mbák ɔnókó, chɔŋ ɔ́ngɔ́ bɛtaŋ Mandɛm?” 41Bábɨ́ŋɨri yɛ ntay ɛnɔ báfɛ́rɛ anyǔ nnɛm. Yesu ayoŋ amɨ́k ayɨŋɨ mfay arɛm bɛ, “Ɛta, nkáká wɔ bɛ́ ɔghok mɛ. 42Ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ ɔ̌ghok mɛ mpoknkɛm, kɛ ndɛm ɛnyɨŋ ɛnɛ chí ɛ̌ti bo abhɛn bachi fá téé bɛ́ mánkwáy mɛnoko bɛ wɔ kɛ ɔ́tó mɛ fá amɨk.” 43Yesu árɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, abɨk bɛ, “Lásárɔs, fú twɔ́!” 44Lásárɔs mmu anɛ ánáŋ ágú nyaka, afú ndǔ nnɛm, nɛ ndɛn ɛnɛ mánɛ́bhɛ́ yí amɔ nɛ bɛkak nɛ bɛsí kɛ bábhɛ́mɛ yi. Yesu aghati bɔ bɛ, “Kaŋarí ká ndɛn ɛyɔ yi amʉɛt, bɛ yi ándɔ́k.”

Bǒbati ɛtɔk báté ɛyu bɛ mángwáy Yesu

(Mt 14.22-33; Mk 6.45-52)

45Bɛyǎ bo Israɛl abhɛn bakoŋo María bághɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu ákʉ́, mánóko yi. 46Kɛ mbɔk yap báfá bárɔ́k ntá bǒnkwɔ Fárisi bághati bhɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu akʉ. 47Bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ bǒnkwɔ Fárisi bábhɨ́ŋɨ bo ndǔ ɛchɛmɛ́ bǒbati Israɛl. Báchɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɛbhʉɛt amɔt bárɛm bɛ, “Chɔŋ sɛ́nkʉ ná? Mmǔ-nɛ ǎtɔ̀ŋ bɛyǎ bɛrɨŋɨ́ maknkay. 48Mbák sɛ́ndɔ́ yi andɔk ambɨ bɛkʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn, chɔŋ yɛ̌ntɨkɨ mmu anoko yi. Nɛ mbák ɛ́mfákárí ɛnyu yɔ, bǒ Rom bátwɔ́ mánchɔŋti ɛkɛrákap Mandɛm ɛyɛsɛ nɛ ɛtɔk ɛyɛsɛ.” + 49Kɛ mmǔ wap amɔt anɛ áká nnyɛ́n bɛ Káyfas anɛ achí nyaka mǔngo bachiǎkap Mandɛm ndǔ mmíɛ́ ɛnɔ, arɛm ntá yap bɛ, “Bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ yɛ̌nyɨŋ! 50Bǎbhɨkɨ rɨŋɨ bɛ ɛrɨ ntá yɛka bɛ mmu amɔt ángú ɛ̌ti bo mankɛm ɛcha bɛ ɛtɔk ɛnkɛm ɛnɛm?” 51Káyfas abhɨ́kɨ́ rɛm nyaka nɔ chi mbɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fú ndǔ nkaysi yi. Mandɛm kɛ ákʉ́ nyaka bɛ yi andɛm nɔ mbɔ mǔngo bachiǎkap ndǔ mmíɛ́ ɛnɔ. Arɛm bɛ́ chɔŋ Yesu ángú ɛ̌ti bo Israɛl mankɛm. 52Yesu abhɨkɨ bhɔ́ŋ nyaka bɛ́gu chí ndiɛrɛ ɛ̌ti bo Israɛl. Abhɔ̌ŋ nyaka bɛ́gu ɛ̌ti bɔ̌ Mandɛm abhɛn bátáká mmɨk nkɛm bɛ mambak ndǔ nkwɔ́ amɔt. 53Bɛ́bhó ɛwak ɛyɔ, bǒbati bo Israɛl báré yáŋ mbi bɛ́wáy Yesu.

54Yesu kɛpɛrɛ kɔ yɛ kpoŋoroŋ atú ɛtɔk bo Israɛl. Afa arɛ́, arɔk atú ɛtɔk ɛnɛ ɛchi kɛkwɔt nɛ baso, amɛm ɛtɔk ɛnɛ bábhɨŋɨ bɛ Ɛfraim, abhak arɛ nɛ bakoŋo bhi.

55Mpok mɛnyiɛ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ bo Israɛl arɔp kɛkwɔt. Bɛyǎ bho báfa ndǔ bɔ̌bɛtɔk bhap bako, barɔk Yerúsalɛm ɛnɛ́ mpok ɛpǎ ɛyɔ ábhɨ́kɨ́ re ghaka, ndu bɛkʉ bɛ mámbák pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm mbɔ ɛnyu bo Israɛl bákʉ nɔkɔ nyaka. 56Bǒ bhɔ báyàŋ nyaka Yesu, nɛ ndu báchɛ́mɛ́ amɛm ɛkɛrákap Mandɛm báré bhɛ́p batɨ bɛ, “Bǎkáysí bɛ́ yí? Bǎkáysí bɛ́ apu twɔ ndǔ ɛpǎ?” 57Bǒbati bachiǎkap nɛ bǒnkwɔ Fárisi báchyɛ́ nyaka ɛyɔŋ bɛ yɛ̌ agha anɛ árɨŋɨ ɛbhak ɛnɛ Yesu achi, ángátí bhɔ́ bɛ mánkɛ́m yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index