Search form

Jɔ̌n 11:1

Nɛwú Lásárɔs

1Mmǔ amɔt achi nyaka ɛtɔk Bɛ́tani, anɛ áká nnyɛ́n bɛ Lásárɔs. Akwɛ́n nɛme. Bɛ́tani abhak ɛtɔk ɛnɛ María nɛ mɔ́mayi Matá báchɔ̀kɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index