Search form

Jɔ̌n 11:11

11Yesu átɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ nɛkay ɛnɛn, aghati yɛ bhɔ bɛ, “Mmʉɛrɛ ywɛsɛ Lásárɔs akwɛn kɛnɔ́, kɛ nchí rɔŋ mɛ́ŋɛ́mɛ yi ndǔ kɛnɔ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index