Search form

Jɔ̌n 11:13

13Kɛnɔ́ ɛkɛn Yesu árɛ́mɛ́ nyaka bɛ Lásárɔs ǎbhʉrɛ kɛbhak chi nɛwú kɛ bákáysi bɛ Yesu arɛm chi bɛ Lásárɔs ábhʉ̀rɛ kɛnɔ́ mbɔ́ŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index