Search form

Jɔ̌n 11:14

14Ɛ́kʉ́, yɛ Yesu aghati bhɔ kpoŋoroŋ bɛ, “Lásárɔs agu,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index