Search form

Jɔ̌n 11:15

15nɛ ɛ̌ti yɛka, mbɔ̌ŋ maŋák bɛ mpú arɛ́ mbɔnyunɛ ɛfakari chi bɛ be mǎnókó. Sɛ́ndɔ́k sɛ́ngɔ́ yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index