Search form

Jɔ̌n 11:16

16Tɔmás anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Ɛfák, arɛm ntá batɨ bakoŋo Yesu abhɛ́nɛ́fú bɛ, “Sɛ́ndɔ́k ká nkwɔ bɛ Yɛ̌ chí nɛwú, sɛ́ngú nɛ yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index