Search form

Jɔ̌n 11:17

Yesu kɛ ákʉ̀ bawú mámpɛ́tnsɛm ndǔ nɛpɛ́m

17Yesu ágháká nɔ́kɔ́ Bɛ́tani, arɛ́, aghɔ́ bɛ́ mǎnáŋ bábhɛ́mɛ Lásárɔs kpát ɛfʉɛt manywɔp anwi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index