Search form

Jɔ̌n 11:18

18Bɛ́fu Bɛ́tani bɛ́gháka Yerúsalɛm achi nyaka mbɔ nɛkɔ̌ bɔkilomɛta babay nɛ ɛbhɔk,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index