Search form

Jɔ̌n 11:19

19nɛ bɛyǎ bo Israɛl bárɔ́k bɛ́wáka nɛ Matá nɛ María ndǔ nɛwú mɔ́mayap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index