Search form

Jɔ̌n 11:2

2María wu, kɛ áwáti nyaka bɛkak Yesu Acha nɛ bawɛrɛ́riɛp, are tɛsɛ nɛ ɛmɛnɛ́ntí yi. Yi kɛ mɔ́mayi Lásárɔs akwɛnɛ nyaka nɛme.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index