Search form

Jɔ̌n 11:20

20Matá ághókó nɔ́kɔ́ bɛ́ Yesu ǎtwɔ̀, afú, arɔk atɛmɛri yi ɛnɛ́ María árɔ́bhɛ́ anywɔ́p.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index