Search form

Jɔ̌n 11:21

21Matá ághɔ́ nɔ́kɔ́ Yesu, arɛm bɛ, “Acha, mbɔ ɔchí fá, mbʉ mɔ́maya abhɨkɨ gu!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index